Get Adobe Flash player
Rate this Content 0 Votes

Projekt Happy Way District II byl zrušen. Přehodnitili jsme náš záměr a nahradili ho záměrem Výstavba 3 viladomů.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Dovolte nám seznámit Vás se základními informacemi týkajícími se stavby bytového komplexu Happy Way District II.

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Na pozemcích 115/1, 125, 129, 130 k.ú. Praha – Podolí, mezi ulicemi Sinkulova a Ve Svahu je plánována stavba bytového komplexu „Happy Way District II“, jehož součástí bude i dopravní řešení napojení tohoto objektu na komunikaci v ulici Šinkulova. V prostorách bytového komplexu se budou nacházet velkometrážní byty, nebytové prostory a podzemní garáže.

Zhodnocení polohy stavby

Předmětné území se nalézá na jižním svahu podolské části Prahy 4 mezi ulicemi Šinkulova, Pod Vyšehradem, Ve Svahu a Podolské schody. Toto území leží v blízkosti nábřeží řeky Vltavy za jedním z bloků činžovních domů. V současné době je převážná část pozemku nevyužívána a je pokryta náletovou zelení, pouze v severozápadní části území se dnes nachází objekty přízemních garáží (tyto jsou součástí řešené plochy). Dále jsou na jižní straně území na ulici Šinkulova dva starší, samostatně stojící dvoupodlažní objekty (tyto nejsou součástí řešené plochy), a na západní straně v ulici Pod Vyšehradem je taktéž starší, čtyřpodlažní činžovní dům.

ARCHITEKTONICKÉ REŠENÍ STAVBY
Popis stávajícího stavu území

Území je předělem mezi souvislou blokovou činžovní zástavbou v ulici Šinkulova a solitérní zástavbou městských vil v ulici Ve Svahu. Objekty činžovních domů v ulici Šinkulova jsou čtyř až pětipodlažní (s ustupujícím podlažím). Objekty vilek v ulici Ve Svahu jsou dvou až čtyřpodlažní, některé z nich stojí na  vyvýšené části pozemku. Vyvýšení je způsobeno sklonem svahu a tato část byla některými obyvateli vilek použita na stavbu garáží.

Dopravní infrastruktura daného území je řešena tramvajovou dopravou v ulici Podolská, s níž je ulice Šinkulova spojena. Ulice Šinkulova je navíc dle ÚPD dopravně významnou komunikací propojující Podolí s Pankráckou plání. Oproti tomu ulice Ve Svahu je slepou komunikací s minimálním provozem. Stavební pozemek je na východní straně ohraničen Podolskými schody, které spojují ulice Šinkulova a Ve Svahu. Pod severozápadním rohem území prochází Pankrácká štola DN 1800.

Z hlediska údržby zeleně nepožívá řešené území žádné zvláštní ochrany.


Popis navrženého objektu

Cílem návrhu bylo vytvořit bytový dům vhodně zakomponovaný do svahovitého terénu, jehož sklonu by bylo využito pro umístění podzemních garáží. Obtížnost vytvoření takového návrhu spočívala především  v odlišnosti okolní zástavby, která ve stávajícím stavu působí stavu velmi nevyrovnaným dojmem. Na jedné straně je zde pětipodlažní souvislá bloková zástavba s ustupujícím patrem v blízkosti městských vilek, na straně druhé stojí v těsné blízkosti řešeného území dva starší dvoupodlažní objekty, které jsou patrně pozůstatky nejstarší původní zástavby. Po prostudování hmotové kompozice a všech vstupující činitelů byla pro výsledný tvar budoucího objektu bytového domu zvolena organická struktura vycházející ze zakřivených ploch fasád. Hlavním záměrem této kompozice bylo na hraně dvou různě zastavených území  vytvořit hmotu, která by vzhledem ke svému tvaru nebyla jednoznačně objemově zaměřitelná pouhým okem, což ve spojení s převažujícími prosklenými plochami budoucího objektu vytvoří vhodný propojující prvek. Napomáhá tomu i nestandardní použitá forma i materiál, jimiž se se na každé straně zástavby přenáší princip zástavby ze strany opačné. Tímto způsobem se objekt do ulice Šinkulova obrací jakousi ‘roztroušenou hmotou‘, která je tvořena příčně orientovanými křídly a samostatným centrálním objektem (což je z části princip zástavby v ulici Ve Svahu). Na opačné straně, tedy do ulice Ve Svahu, se objekt obrací souvislou třípodlažní hmotou s ustupujícím čtvrtým podlažím (tento tvar zase napodobuje princip zástavby ulice Šinkulova). Převažujícím motivem budoucího objektu jsou ustupující podlaží vytvářející tak plošně dimenzované terasy, jež bude možno osázet trvalou zelení. Výsledný tvar objektu vytvoří polo-uzavřený blok. Fasády objektu budou z větší části prosklené s plasticky přiznanou podlažností a to tak, aby hmota nepůsobila jako těžká ani statická či monolitní.


Odstupy od sousedních objektů

Vzhledem k poměrně členitému tvaru řešeného území na straně ulice Šinkulova (členitost je způsobena především dvěma samostatně stojícími dvoupodlažními objekty) je nutné pro základní využití plochy pozemku postavit budoucí objekt do těsné (vzdálenost 5 až 6 metrů) blízkosti těchto stávajících domů. Toto je možné díky dispozičnímu řešení oněch dvou stávajících objektů. Ty jsou totiž řešeny jako řadové, což znamená, že jejich štítové stěny neobsahují žádné stavební otvory, tudíž blízkost nové hmoty není podlimitní. Další minimální odstup bude na straně Podolských schodů, kde má rovněž vzniknout nová výstavba bytového domu. Tento odstup bude upřesněn po vzájemné koordinaci projektu.

Pokud máte zájem o plnou verzi Hmotová studie - Obytný komplex Happy Way District II, rádi Vám ji zašleme emailem ( emil.kubini@gmail.com ), nebo ji po registraci webové stránky můžete stáhnout na těchto webových stránkách.